II Koncert jubileuszowy

W dn. 13 grud­nia 2009 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się II kon­cert jubi­le­uszo­wy pt. Psal­my Dawi­da.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu byli: chór Beati Can­to­res, pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik oraz Kry­sty­na Syt­nik i Tade­usz Kolań­czyk.

Koncert-Psalmy Dawida

Koncert-Psalmy Dawida