Barbórka 2009

W dn. 13 grud­nia 2009 r. chór Beati Can­to­res uświet­nił mszę św. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w inten­cji wszyst­kich gór­ni­ków Zakła­dów Gór­ni­czych Z. G. Rud­na.