Miesiąc: grudzień 2009

III Koncert jubileuszowy — kolędy i pastorałki

W dn. 27 grud­nia 2009 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski odbył się III kon­cert w ramach obcho­dów jubi­le­uszu 25-lecia dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res.

Tym razem, chó­rzy­ści zapre­zen­to­wa­li słu­cha­czom naj­pięk­niej­sze kolę­dy Pol­skie i zagra­nicz­ne. Chó­ro­wi na pia­ni­nie akom­pa­nio­wał Domi­nik Mąko­sa. 

Frag­ment kon­cer­tu — miedziowe.tv

Koncert-KolędyKoncert-Kolędy

II Koncert jubileuszowy

W dn. 13 grud­nia 2009 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się II kon­cert jubi­le­uszo­wy pt. Psal­my Dawi­da.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu byli: chór Beati Can­to­res, pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik oraz Kry­sty­na Syt­nik i Tade­usz Kolań­czyk.

Koncert-Psalmy Dawida

Koncert-Psalmy Dawida