INAUGURACJA OBCHODÓW 25 ROCZNICY POWSTANIA CHÓRU

Uro­czy­stym wyko­na­niem POP ORATORIUM Miło­sier­dzie Boże Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza w dn. 29 listo­pa­da 2009 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski, chór Beati Can­to­res roz­po­czął obcho­dy jubi­le­uszu 25-lecia dzia­łal­no­ści zespo­łu.

Był to pierw­szy kon­cert z całe­go cyklu wyda­rzeń przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie na tą oka­zję.

Frag­ment kon­cer­tu — miedziowe.tv

Gale­ria zdjęć — Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny