Dzień Kolejarza

W dn. 25 listo­pa­da 2009 r. chór Beati Can­to­res zaśpie­wał pod­czas uro­czy­stej mszy św. odpra­wio­nej w inten­cji wszyst­kich kole­ja­rzy mia­sta Gło­go­wa, w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski.