Dzień Edukacji Narodowej

W dn. 13 paź­dzier­ni­ka 2009 r. chór Beati Can­to­res wystą­pił pod­czas miej­skich obcho­dów Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, któ­re odby­ły się w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie.

Gale­ria zdjęć — miedziowe.pl