Spotkania chóralne w Krobi

W dn. 27 wrze­śnia 2009 r. chór Beati Can­to­res uczest­ni­czył w Spo­tka­niach Chó­ral­nych “Chwal­cie Pana Wszy­scy”, któ­re odby­ły się w Kro­bi.

Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia byli: Towa­rzy­stwo Śpie­wu „Har­mo­nia” i Miej­sko – Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Kro­bi.

Gale­ria zdjęć — MGOK Kro­bia