900-lecie Obrony Głogowa

Chór Beati Can­to­res wziął udział w uro­czy­stych obcho­dach 900 rocz­ni­cy Obro­ny Gło­go­wa 1109 r.

W dn. 6 wrze­śnia 2009 r. chór zapew­nił opra­wę muzycz­ną mszy św. w gło­gow­skiej kole­gia­cie, któ­rej prze­wod­ni­czył biskup Die­ce­zji Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej Ste­fan Reg­munt.

Na zakoń­cze­nie pierw­sze­go dnia obcho­dów rocz­ni­cy, w kole­gia­cie roz­brzmia­ła Msza o pokój Jana Szo­piń­skie­go, w wyko­na­niu śpie­wa­ków i muzy­ków z Gło­go­wa, Szcze­ci­na i Polic:

  • zespo­łu instru­men­ta­li­stów ze Szcze­ci­na SEDINA (dyr. Emi­lia Goch),
  • chó­ru Beati Can­to­res (dyr. Bar­ba­ra Walen­dzik),
  • chó­ru Magni­fi­cat (dyr. Lidia Sło­twiń­ska),
  • Polic­kie­go Chó­ru Kame­ral­ne­go POSTSCRIPTUM (dyr. Marze­na Więch) oraz
  • Chó­ru Kame­ral­ne­go Zachod­nio­po­mor­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Tech­no­lo­gicz­ne­go (dyr. dr Iwo­na Wiśniew­ska — Sala­mon).

Gale­ria zdjęć — miedziowe.pl