Miesiąc: sierpień 2009

Wizyta w Langenhagen

W dniach 7–9 sierp­nia 2009 r. chór Beati Can­to­res gościł w Lan­gen­ha­gen (Niem­cy), gdzie poje­chał na zapro­sze­nie zaprz­jaź­nio­ne­go chó­ru Lan­gen­ha­ge­ner Sing­kre­is, by uczest­ni­czyć w jubi­le­uszo­wych obcho­dach ist­nie­nia zespo­łu.

Pod­czas poby­tu w Lan­gen­ha­gen zapre­zen­to­wa­li­śmy kon­cert w koście­le pw. św. Elż­bie­ty, pod­czas któ­re­go wspól­nie z naszy­mi przy­ja­ciół­mi wyko­na­li­śmy kil­ka utwo­rów. Uświet­ni­li­śmy tak­że mszę św. w koście­le pw. 12 Apo­sto­łów.

Koncert w kościele pw. 12 Apostołów w Langenhagen