Uroczystości jubileuszowe

W poło­wie czerw­ca chór Beati Can­to­res uświet­nił śpie­wem dwie uro­czy­sto­ści:

W dniu 13 czerw­ca 2009 r. chór Beati Can­to­res wziął udział w uro­czy­sto­ściach z oka­zji 20 rocz­ni­cy koro­na­cji obra­zu Mat­ki Boskiej Rokit­niań­skiej w Rokit­nie.

Nastep­ne­go dnia, chór zapew­nił opra­wę muzycz­ną mszy św. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie, z oka­zji 40-lecia Zakła­dów Gór­ni­czych Z. G. Rud­na.