Wyjazd do Zielonej Góry

W dniu 24 maja 2009 r. chór wyje­chał do Zie­lo­nej Góry, gdzie zapew­nił opra­wę muzycz­ną mszy świę­tej z oka­zji 25. rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich w koście­le pw. Św. Józe­fa.

Po uro­czy­sto­ści chór zapre­zen­to­wał zebra­nym krót­ki kon­cert.