Uroczystość na osiedlu Kopernika

W pią­tek, 8 maja 2009 r. o godz. 17:00 w koście­le pw. N.M.P. Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka w Gło­go­wie odby­ła się uro­czy­stość pere­gry­na­cji obra­zu M.B. Rokit­niań­skiej. Mszę świę­tą odpra­wił ks. bp Paweł Socha.

Opra­wę muzycz­ną zapew­nił chór Beati Can­to­res.

13 czerw­ca 2009 r. w Rokit­nie odby­ły się uro­czy­sto­ści jubi­le­uszo­we z oka­zji 20. rocz­ni­cy koro­na­cji obra­zu. Chór Beati Can­to­res brał udział w wyda­rze­niach w Rokit­nie w 1989 r.