Goście z Riesy

W dniach 2–3 maja 2009 r. w Gło­go­wie gościł Kon­cer­to­wy Chór Mia­sta Rie­sa z Nie­miec.

Pod­czas wizy­ty w naszym mie­ście człon­ko­wie zespo­łu spo­tka­li się z pre­zy­den­tem mia­sta oraz z chó­rzy­sta­mi z Beati Can­to­res. W sobo­tę, 2 maja, chór dał krót­ki kon­cert dla miesz­kań­ców mia­sta przed gło­gow­skim ratu­szem.

Oba chó­ry uświet­ni­ły tak­że uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w koście­le pw. N.M.P Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­nik, a po mszy św. goście z Rie­sy dali kon­cert dla wszyst­kich zebra­nych.