POP-ORATORIUM Miłosierdzie Boże

W dniu 19 kwiet­nia 2009 r. w Gło­go­wie odby­ły się dwa kon­cer­ty pt. POP-ORATORIUM Miło­sier­dzie Boże.

Muzy­kę skom­po­no­wał Zbi­gniew Mał­ko­wicz, do słów św. sio­stry Fau­sty­ny. Patro­nat nad tym wyda­rze­niem objął Pan Jan Zubow­ski, Pre­zy­dent Mia­sta Gło­go­wa.

Orga­ni­za­to­ra­mi kon­cer­tów byli Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res oraz gło­gow­skie para­fie pw. Miło­sier­dzia Boże­go na Osie­dlu Pia­stów Ślą­skich oraz N.M.P. Kró­lo­wej Pol­ski na Osie­dlu Koper­ni­ka.

Wyko­naw­ca­mi ora­to­rium byli:

  • Zespół Muzy­ki Sakral­nej LUMEN
  • Soli­ści: Marze­na Mał­ko­wicz — nar­ra­cje i śpiew, Alek­san­dra Mał­ko­wicz — śpiew, Janusz Szrom — śpiew
  • Gło­gow­skie chó­ry:

- Gau­dium (dyr. Bar­ba­ra Walen­dzik),
- Magni­fi­cat (dyr. Lidia Sło­twiń­ska),
- Lau­da­te Domi­num (dyr. Boże­na Lin­dec­ka),
- Beati Can­to­res (dyr. Bar­ba­ra Walen­dzik).

Kon­cer­ty dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.

POP-ORATORIUM Miłosierdzie Boże

 

Koncert-POP OratoriumKoncert-POP Oratorium