Miesiąc: maj 2008

Koncerty

Gmi­na Miej­ska Gło­gów i Sto­wa­rzy­sze­nie Chór “Beati Can­to­res” zor­ga­ni­zo­wa­ło dla miesz­kań­ców Gło­go­wa: KONCERT poświę­co­ny twór­czo­ści ks. Jana Twar­dow­skie­go zaty­tu­ło­wa­ny “Moje Życie — Magni­fi­cat”, któ­ry odbył się 18 maja 2008 r. o godz. 17.00 w koście­le NMP­Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie

W kon­cer­cie zapre­zen­to­wa­no poezję ks. Jana w opra­wie muzycz­nej naj­pięk­nie­szych utwo­rów maryj­nych.

W kon­cer­cie wystą­pi­li : Chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik, Domi­nik Mąko­sa — akom­pa­nia­ment, Kry­sty­na Syt­nik — recy­ta­cja oraz Tade­usz Kolań­czyk — recy­ta­cja.