Wyzwolenie Obozu w Rovensbruck, 30 kwietnia 2014 r.

Chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stą aka­de­mię z oka­zji 69. Rocz­ni­cy Wyzwo­le­nia Nie­miec­kie­go Obo­zu Kon­cen­tra­cyj­ne­go w Rovens­bruck, któ­ra odby­ła się w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie 30 kwiet­nia 2014 r.